De medezeggenschapsraad

Basisschool Vinkenbos heeft een medezeggenschapsraad (MR).

Via deze link kunt u het jaarplan van de MR inzien.

De MR is een orgaan dat leerkrachten en ouders inspraak geeft in de ontwikkelingen binnen de school. Er is wettelijk vastgelegd waar precies wel en geen inspraak op is, of advies over mag worden gegeven aan de directie. Dit zijn met name beleidsmatige zaken. De MR is niet bedoeld om te praten over individuele gevallen, bijvoorbeeld als het alleen uw kind of uw situatie betreft. Deze gevallen dient u zelf aan de orde te stellen bij de betreffende leerkracht of de directie.

De directie geeft de MR inzicht in alle beleidsmatige stukken, zoals het schoolplan, de begroting en ook de schoolgids. Op de agenda staan actuele zaken waar de directie toestemming of advies van de MR bij nodig heeft. De thema's die aan bod komen zijn zeer divers, van speelplaats tot aan de nieuwe begroting.

De MR heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. MR leden kunnen zelf onderwerpen aandragen ter bespreking. In de MR worden in 6 à 7 bijeenkomsten per jaar alle relevante onderwerpen besproken met de directie.

Voor onderwerpen die voor alle basisscholen binnen de Borgesiusstichting gelden, is er een overkoepelende raad, de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). MR Vinkenbos heeft hiermee intensief contact. In de GMR kunnen namens BS Vinkenbos twee personen worden afgevaardigd. 

De oudergeleding van de MR is de spreekbuis namens de ouders. Indien u zaken heeft waarvan u vindt dat ze aan de orde moeten worden gesteld, dan heeft u de mogelijkheid deze kenbaar te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met leden van de MR.

De huidige MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden:

Naam Geleding Functie
Ad Broeren Ouder  
Dennis van der Meer Ouder  
Bastiaan Dirken Ouder  
Joyce Lodewijks Leerkracht Voorzitter
John Taks Leerkracht Financien
Lotte van Ruiten Leerkracht Secretaris

Wilt u de MR bereiken, kan dat via:  mr-vinkenbos@borgesius.net