Over ons onderwijs

Hoe werkt de CODE? (Checklist Onderkenning Dyslexie)
Toelichting op de Cito-scores
Avi-niveaus nieuw
Agendagebruik groep 8
Handleiding toetskaart
Leefregel
Kanjerschool
 
Hoe werkt de CODE? (Checklist Onderkenning Dyslexie)

De CODE is een volginstrument, bedoeld om kinderen die achterblijven op het gebied van lezen en/of spelling goed in de gaten te houden, te begeleiden en eventueel te komen tot het uitspreken van de mogelijke aanwezigheid van de leesstoornis dyslexie.

Wanneer een CODE?
·    Als er een significante achterstand op lees- en/ of spellinggebied is.
·    Significante achterstand wil zeggen: minimaal een jaar of 1½ jaar.
·    Er moet sprake zijn van een herhaalde uitval (D- of E-score) op spelling en DMT. 
·    Zichtbaar moet zijn dat met kwalitatief goede remediëring (interventies) de achterstand niet wordt ingelopen, dan wel vergroot (didactische resistentie).
·    Daarnaast moet er sprake zijn van een discrepantie met andere vakgebieden, d.w.z. dat op overige vakken zoals rekenen, begrijpend lezen, luisteren en woordenschat ruim voldoende wordt gescoord.

Hoe werkt de CODE?
·    In de CODE worden de volgende onderdelen ingevuld: lezen van losse woorden (DMT), lezen van een tekst (avi-niveau), de CITO Spellingtoets en de gegevens van het pi-dictee. Om de eerder genoemde discrepantie aan te tonen zullen ook de resultaten van rekenen, begrijpend lezen, luisteren en woordenschat worden ingevuld.
·    Het pi-dictee geeft een totaaloverzicht van spellingcategorieën van groep 3 t/m 8. Door de afname van het dictee kun je dus de uitval bepalen per spellincategorie.
·    Na de eerste invulling wordt de CODE voorgelegd aan de onderwijsadviseur van EDUX. De opzet van de extra hulp en middelen wordt besproken.
·    Bovenstaande gegevens worden minimaal 3 keer ingevuld om na te gaan of de leerling na een periode van begeleiding is vooruitgegaan.
·    Blijkt de vooruitgang niet naar wens te verlopen, dan wordt de CODE voor de tweede maal voorgelegd aan de schoolbegeleider van EDUX.
·    Met haar wordt bekeken of de ingezette interventies voldoende zijn geweest, dan wel uitgebreid moet worden.
·    Als blijkt dat de begeleiding voldoende is, maar dat het resultaat ontoereikend is, dan zal de CODE door 3 personen (zorgcoördinator en directeur van de basisschool en onderwijsadviseur EDUX) ondertekend worden: De CODE wordt dan afgegeven.
·    Vanaf dat moment behandelt de school uw kind als een kind met dyslexie. Alle eerder ingezette compenserende of dispenserende middelen, die bijdragen aan een positievere ontwikkeling van het kind, zullen gedurende de gehele basisschoolperiode worden ingezet. Daarnaast accepteert CITO de ondertekende CODE als deskundigheidsverklaring bij het aanvragen van een aangepaste versie voor de eindtoets van groep 8.
·    De CODE wordt vervolgens meegenomen naar het voortgezet onderwijs. Met de CODE zal de school aangeven welke hulpmiddelen de leerling heeft gehad gedurende de basisschool. Het is zaak voor ouders om met de school voor voortgezet onderwijs van tevoren goed af te spreken hoe er wordt omgegaan met de CODE en of de ingezette hulpmiddelen ook op het voortgezet onderwijs ingezet mogen/ kunnen worden. Op grond van de CODE kunnen leerlingen in ieder geval geen examenfaciliteiten krijgen tot op heden!

·    Let wel: De CODE is geen officiële verklaring en dus niet rechtsgeldig! 
·    Wel kunnen ouders hun kind, na afgifte van de CODE, laten testen op dyslexie, mogelijk vanuit de vergoede zorg. De school levert dan de gegevens aan die ze tot dan toe verzameld hebben. Uit dit onderzoek kan ernstige, enkelvoudige dyslexie gediagnosticeerd worden en een officiële verklaring zal worden afgegeven.

De weg die de school volgt, kan een lange periode bestrijken. Na deze periode is er nog steeds slechts sprake van een onderkenning en kan er nog steeds niet gesproken worden van een verklaring. Als u als ouder de noodzaak ziet om eerder dan de te volgen route op school in te grijpen, dan is er altijd de mogelijkheid om het kind zelf te laten onderzoeken bij een particuliere instelling.
Toelichting op de Cito-scores
 
Groepen 1 t/m 5:    
Cito aanduiding     rapport
I = goed    ong. 8,5 of hoger
II = ruim voldoende    ong. 7,5 - 8,5
III = voldoende    ong. 6,5 - 7,5
IV = matig/onvoldoende    ong. 5,5 - 6,5
V = onvoldoende/zeer zwak                            ong. 4 - 5,5
 
Groepen 6 t/m 8    
Cito aanduiding Schooltype  rapport
VWO  gem. 8,5 of hoger
II HAVO   gem. 7,5 - 8,5
III MAVO  gem. 6,5 - 7,5
IV Kaderberoepsgerichte leerweg  gem. 5,5 - 6,5
Basisberoepsgerichte leerweg   gem. 4 - 5,5

N.a.v. D en E-score wordt een hp opgesteld voor lezen, spelling en/of rekenen. Wordt er D of E gescoord op de toetsen begrijpend lezen, luisteren en woordenschat, dan wordt daar extra aandacht aan besteed tijdens de lessen taal en begrijpend lezen. Voor deze toetsen is er dus géén apart handelingsplan.
Per leerling worden maximaal 2 handelingsplannen gemaakt.
Avi-niveaus nieuw

De avi-niveaus, zoals die steeds op de rapporten werden aangegeven, gaan veranderen. 
Niet alleen op de scholen, maar ook in de boeken van  de bibliotheek .
Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?

Het oude systeem hanteerde avi 1 t/m avi 9. 
In het nieuwe systeem zijn er in totaal 12 avi-niveaus. 
Het laagste niveau is avi-start, het niveau van beginnende lezers. 
Dan loopt het omhoog, via avi- M3, avi- E3 etc naar avi- E7 én avi-plus, het hoogste niveau. 
Avi-plus is het niveau van de technisch volleerde lezer.
Vanaf dit schooljaar werken we zo voor de groepen 3 t/m 5.

Meer informatie kunt u vinden op http://avi.cito.nl en/of in de pdf: 
Cito AVI gaat veranderen.

Avi-nieuw            Avi oud

AVI-START            1
AVI-M3                 1-2
AVI-E3                  2-3
AVI-M4                 3-4-5
AVI-E4                  4-5-6
AVI-M5                 5-6
AVI-E5                  6-7-8
AVI-M6                 7-8-9
AVI-E6                  8-9
AVI-M7                 8-9->9
AVI-E7                  >9
AVI-PLUS              >9
 
Agendagebruik groep 8
 
 Vanaf dit schooljaar werken we in groep 8 verplicht met een agenda. Omdat we graag willen dat de agenda zo intensief mogelijk gebruikt wordt, hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken gelden voor alle kinderen van beide groepen 8. De leerlingen van groep 8 zijn op de hoogte van de afspraken en we verwachten dan ook dat zij zich hier aan houden. De volgende punten zijn besproken met de kinderen:
 
  ·    De agenda gaat elke dag mee naar huis.
·    De agenda moet dagelijks geraadpleegd worden.
·    Het huiswerk wordt alleen in de agenda genoteerd, niet extra op het bord in de klas. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het werk dat zij moeten aanleveren in de klas.
·    Het huiswerk wordt genoteerd op de dag dat het af moet zijn.
·    Het huiswerk wordt zoveel mogelijk gespreid over verschillende dagen, bijvoorbeeld: maakwerk voor taal wordt telkens op een andere dag van de week ingeleverd. Als dit altijd op bijvoorbeeld donderdag zou zijn, hebben de kinderen hier geen agenda voor nodig.
Wij willen u vragen erop toe te zien dat bovenstaande afspraken ook nageleefd worden.

De agenda is niet alleen bedoeld voor het bijhouden van de dag waarop het huiswerk moet worden ingeleverd. Om een compleet beeld te geven hebben we de onderstaande opsomming gemaakt. Alle onderstaande zaken worden in de agenda genoteerd:
  ·    Huiswerk, maken en leren. Kinderen noteren een goede omschrijving van de opdracht.
Delen van de stof kunnen op verschillende dagen worden genoteerd, zodat de kinderen een planning kunnen maken.
·    Bij presentaties (bijvoorbeeld spreekbeurten) niet alleen de dag van de spreekbeurt, maar ook de inleverdatum noteren.
·    Het meenemen van spullen, bijvoorbeeld knipsels, knutselmaterialen.
·    Sporttoernooien.
·    Vaste afspraken zoals tasjesdag, kijkmap.
·    Vakanties.
·    In de klas behaalde punten.
·    Ook privéafspraken van de kinderen kunnen in de agenda worden genoteerd.
 Daarnaast kunt u als ouders de agenda gebruiken om korte mededelingen aan de leerkrachten te doen, bijvoorbeeld een bezoek aan een arts. Dit in plaats van het meegeven van losse briefjes. Hiermee geeft u uw kind de verantwoordelijkheid om de agenda te tonen aan de leerkracht. Op deze manier proberen we samen te werken aan een goede, soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.
 
Handleiding toetskaart

Met deze kaart willen wij u op de hoogte houden van de toetsresultaten van uw kind. Het gaat hier om de Cito-toetsen. Deze worden door het hele land gebruikt en zijn door Cito ontwikkeld en genormeerd.

Door middel van deze toetsen zijn wij in staat om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen. De gegevens van deze toetsen worden door de school verwerkt en deze vormen een belangrijke aanwijzing van de didactische ontwikkeling van uw kind.
Op basis van deze gegevens proberen wij ons onderwijs zo optimaal mogelijk op de kinderen af te stemmen.

De toetsen worden per schooljaar in de verticale kolommen vermeld nadat ze zijn afgenomen. Als u de kaart van links naar rechts bekijkt, ontstaat er in de loop van een aantal schooljaren voor een aantal vakgebieden een duidelijke ontwikkelingslijn.

Niet iedere toets wordt 2 keer per jaar afgenomen. Niet alle toetsen worden in elke groep afgenomen.

Bij het bespreken van het rapport van uw kind zal de leerkracht ook met u de gegevens van deze kaart bekijken en heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen.

We gebruiken deze kaart gedurende de gehele basisschoolperiode van uw kind.
 
Leefregel

De afgelopen drie schooljaren hebben we drie leefregels geïntroduceerd: 
1. Iedereen is anders, maar toch gelijk  en 
2. Fijn hier!
3. Kom erbij! 
Kanjerschool

Basisschool Vinkenbos is een Kanjerschool. 

Wij werken met de Kanjermethode; een lessenserie die zich richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het schoolteam heeft in een teamcursus het Kanjercertificaat behaald wat noodzakelijk is om deze methode toe te mogen passen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met gevoelens, voor zichzelf opkomen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. De Kanjermethode is niet zomaar een methode maar een leefwijze door de hele school, elke dag weer!

De Kanjermethode

De kanjermethode is een lessenserie die zich richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit


Deze afspraken vormen de basis van de kanjermethode.
In groep 1 t/m 4 volgen de kinderen het verhaal van Max. Max vindt een dorpje waarin verschillende dieren wonen met eigen gedragingen. Max helpt de dieren ander gedrag te vertonen.

In groep 5 t/m 8 staat het verhaal van mister Peanut centraal. Een zwerver die op allerlei manieren sociaal de mist ingaat en door de kinderen geholpen wordt.

Met de afspraken, verhalen, vertrouwensoefeningen, tips en het groeiende groepsgevoel streven we na dat kinderen:

*zich kunnen voorstellen
*positief denken over zichzelf
*kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden
*kunnen zeggen: niet iedereen is mijn vriend(in) en dat hoort ook zo
*zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek
*in vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en nadenken over oplossingen.
*niet meedoen aan rottigheid
*maatregelen kunnen nemen als ze worden gepest/ lastig gevallen

De zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt op basisschool Vinkenbos. Wij vinden het van groot belang dat de kinderen lekker in hun vel zitten en hechten daarom veel waarde aan een goede sfeer. Wij willen onze kinderen leren op een goede manier met zichzelf en anderen om te gaan. Daarom heeft de school gekozen om te gaan werken volgens de kanjermethode. Het hele team heeft een cursus om met deze methode te mogen werken met succes in 2010 afgerond.De kanjermethode is niet zomaar een methode maar een leefwijze door de hele school.