PBS (Positive Behavior Support) op Vinkenbos

Het schoolklimaat wordt vooral bepaald door de omgang met elkaar; kinderen, ouders en leerkrachten. Die omgang is bepalend voor de sfeer op school. Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt, op school.
Hierom hebben wij besloten om sinds schooljaar 2021-2022 te starten met PBS. Dit is een schoolbrede aanpak, geen kant-en-klaar pakket of een methode.

PBS is een schoolbrede aanpak om een positief en veilig schoolklimaat te bevorderen. Het doel is om systematisch probleemgedrag te voorkomen en een leerklimaat te realiseren waarvan alle kinderen optimaal kunnen profiteren. PBS sluit aan bij wat er op school al wordt ingezet. Teamleden, directie, ouders, kinderen en ketenpartners zoals Kober maken gezamenlijk afspraken zodat er voor iedereen een voorspelbaar klimaat ontstaat.

Binnen PBS zijn 5 pijlers die belangrijk zijn:

Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden; De waarden van Vinkenbos zijn:
 Respect
 Betrokkenheid
 Verantwoordelijkheid
 Vertrouwen
 Positiviteit
 


 Preventie: zoveel mogelijk problemen voorkomen;
 Positieve insteek: helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief
     bekrachtigen;
 Besluitvorming over gedrag op basis van datagegevens; met behulp van SWIS Suite
     (digitale incidentenregistratie)
 Samenwerken met ouder(s)/ verzorger(s) en ketenpartners.

Om dit te bewerkstelligen werken we met, door het team opgestelde, gedrags-verwachtingen.

Onze vastgestelde gedragsverwachtingen zijn:

 

Ruimte 

 

Gedragsverwachtingen 

Respect 

Vertrouwen 

Verantwoorde-lijkheid 

Positiviteit 

 

Betrokkenheid 

 

 

Schoolplein 

1. Wij gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn. 

2. Wij houden ons aan de afgesproken (spel)regels. 

3. Wij zorgen er samen voor dat iedereen fijn buiten kan spelen. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Fietsenstalling 

1. Wij plaatsen de fietsen netjes naast elkaar. 

2. Wij lopen rustig achter elkaar. 

3. Wij lopen met de fiets aan de hand. 

 

  

 

Toiletten 

1. Wij gaan alleen naar het toilet.  

2. Wij wassen onze handen. 

3. Wij laten de toiletruimte netjes achter. 

 

 

 

 

 

 

 

Kleedruimte Gymzaal 

1. Wij lopen rustig van en naar de kleedruimte. 

2. Wij kleden vlot om. 

3. Wij houden onze spullen netjes bij. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gymzaal 

 

1. Wij gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn 

2. Wij houden ons aan de afgesproken (spel)regels. 

3. Wij zorgen er samen voor dat iedereen fijn kan gymmen. 

 

 

  

 

 

 

Gangen/trap 

 

 

 

 

1. Wij lopen rustig aan de rechterkant 

2. Wij zijn stil tijdens de schooltijd. 

3. Wij hangen onze jas en tas op. 

 

 

  

 


 


In de PBS-lessen wordt er in alle groepen aandacht besteed aan gedragsverwachtingen. De gedragsverwachtingen zijn niet alleen leidend in de omgang met en tussen de kinderen, maar ook voor ouders en medewerkers.

Positief gedrag wordt beloond door complimenten; dit werkt zeer stimulerend en is goed voor de eigenwaarde van ieder kind. Op onze school worden complimenten uitgedeeld en beloond met een klassen- en een schoolbreed beloningssysteem.
Complimenten en beloningen kunnen betrekking hebben op werkhouding, inzet, samenwerking of persoonlijke overwinningen van het kind.

Bij negatief gedrag gaat het teamlid in gesprek met het kind. Negatief gedrag, met of zonder opzet, maakt een groot verschil. In de aanpak kan dit ook verschillend zijn. Dit betekent dat er consequenties zijn als kinderen zich niet houden aan de gemaakte afspraken.
Door gebruik te maken van een digitale incidentenregistratie (SWIS Suite) analyseren we de incidenten en het gedrag bij kinderen waarna actiepunten groeps- en schoolbreed worden uitgezet.

Mocht u thuis, ondanks alle inspanningen, signalen opmerken dat uw kind zich niet veilig voelt dan vragen wij u dit met ons te delen. U kunt hiervoor als eerste terecht bij de betreffende leerkracht. Mochten signalen aan blijven houden kun u zich wenden tot onze intern begeleiders John Taks/ Tineke Haverkamp, onze PBS -coördinator Sabine van Diest en/of onze vertrouwenscontactpersonen Tineke of Sabine.

Samen werken we aan een veilige school voor ieder kind!

Kijkt u voor meer specifieke informatie over de gedragsaanpak op www.swpbs.nl