De medezeggenschapsraad

Basisschool Vinkenbos heeft ook een medezeggenschapsraad (MR).

Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in deze MR.

De MR is een orgaan dat leerkrachten en ouders inspraak geeft in de ontwikkelingen binnen de school. Er is wettelijk vastgelegd waar precies wel en geen inspraak op is, of advies over mag worden gegeven aan de directie. Dit zijn met name beleidsmatige zaken. De MR is niet bedoeld om te praten over individuele gevallen, bijvoorbeeld als het alleen uw kind of uw situatie betreft. Deze gevallen dient u zelf aan de orde te stellen bij de betreffende leerkracht of de directie.

De directie geeft de MR inzicht in alle beleidsmatige stukken, zoals het schoolplan, de begroting en ook de schoolgids. Op de agenda staan actuele zaken waar de directie toestemming of advies van de MR bij nodig heeft. De thema's die aan bod komen zijn zeer divers, van speelplaats tot aan de nieuwe begroting.

De MR heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. MR leden kunnen zelf onderwerpen aandragen ter bespreking. In de MR worden in 6 7 bijeenkomsten per jaar alle relevante onderwerpen besproken met de directie.

Voor onderwerpen die voor alle basisscholen binnen de Borgesiusstichting gelden, is er een overkoepelende raad, de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). MR Vinkenbos heeft hiermee intensief contact. In de GMR kunnen namens BS Vinkenbos twee personen worden afgevaardigd. 

De oudergeleding van de MR is de spreekbuis namens de ouders. Indien u zaken heeft waarvan u vindt dat ze aan de orde moeten worden gesteld, dan heeft u de mogelijkheid deze kenbaar te maken. Dit kan door een email te sturen aan vinspr.mr@borgesius.net.
Ook is het mogelijk een MR lid aan te spreken.

 
   Samenstelling van de MR 2017-2018
  Loes Bastiaansen - Lazeroms  voorzitter
  Rianne Poppelaars  penningmeester
  Lotte van Ruiten Secretaris
 Jan van de Riet   
  Bastiaan Dirken  
  Lian van de Korput  
 John Taks  


Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vergaderdata voor de MR vastgesteld:

 
Datum Tijd
Maandag 18 september 2017 19:30 uur
Maandag 23 oktober 2017 19:30 uur
Maandag 20 november 2017 (onder voorbehoud). 19:30 uur
Maandag 11 december 2017 (onder voorbehoud) 19:30 uur
Maandag 22 januari 2018 19.30 uur
Maandag 12 maart 2018 19:30 uur
Maandag 9  april 2018 19:30 uur
Donderdag 7  juni 2018 19.30 uur
juli 2018 nog te bepalen
 
Verslagen:
Verslag vergadering 12 juni 2017
Verslag vergadering 11 april 2017
Verslag vergadering  17 januari 2017