Verzuim- en verlof aanvragen

De laatste jaren bemerken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. De aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. In deze brief kunt u lezen in welke gevallen een verlofaanvraag kan worden ingediend. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim is de schoolleiding verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente Rucphen hiervan in kennis te stellen.

Kinderen kunnen om de volgende redenen afwezig zijn op school: 

1. Wegens ziekte.

Op school wordt een verzuimregistratie bijgehouden. Dit is een wettelijke verplichting. Dagelijks wordt genoteerd welke kinderen er afwezig zijn. U dient uw kind zelf ziek te melden. U kunt dit indienen via Ouderportaal of wanneer u hier (nog) geen toegang tot heeft telefonisch. Heeft de school om 9.00 uur geen bericht ontvangen dan wordt er met u contact opgenomen.
Constateren we dat een kind langdurig ziek is of dat een kind veelvuldig wegens ziekte tijdens een periode van 5 maanden verzuimt dat wordt er met de ouders contact opgenomen. Dat gebeurt ook als een kind regelmatig op maandag of vrijdag wegens ziekte thuis is.
Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte kan de school samen met de ouders overgaan tot aanvragen van huiswerkbegeleiding.

2. Wegens verlof.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De kinderen moeten dus gewoon naar school. Ofschoon kinderen van 4 nog niet leerplichtig zijn, verwachten wij wel dat zij het volledige programma van de klas volgen. Dat is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van het onderwijs en dus in het belang van uw eigen kind.
In bijzondere gevallen kunt u verlof aanvragen middels een aanvraagformulier verlof, dit kunt u bij de directie ophalen of onderaan de pagina downloaden.

Toestemming voor verlof wordt verleend bij:

 Feestelijke omstandigheden. (huwelijk,jubilea enz) 
Uw kind krijgt hiervoor één dag verlof. U kunt een hele dag aanvragen  of de dagdelen splitsen over twee dagen. Bij het aanvraagformulier  voegt u een kopie van de kaart. 
Verlof bij huwelijk geld huwelijksdag, daarnaast bij 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig en 60-jarig huwelijksjubileum 

 Droevige omstandigheden. (ernstige ziekte, overlijden)
U vult het aanvraagformulier in of de school vult het in.

 Overige omstandigheden. (psychische problemen, sociaal-emotionele problemen in het gezin) 
Na overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kunt u in bepaalde omstandigheden verlof krijgen voor uw kind(eren). 

 Bijzonder getalenteerde leerlingen
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij hun talenten ontwikkelen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is de schooldirecteur bevoegd om hierover afspraken te maken, waarbij vrijstelling gegeven kan worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit kan om deelname aan een trainingsstage, wedstrijd of manifestatie mogelijk te maken. 

In principe wordt door de schoolleiding positief gereageerd op een verzoek om een leerling verlof te verlenen teneinde deelname aan een sportwedstrijd, training of cultuurmanifestatie mogelijk te maken. Er dient hierbij voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

 Door de ouders van de leerling wordt een schriftelijk verzoek tot verlof ingediend. De indiening van het verzoek geschiedt ruimschoots voor de beoogde verlofdatum/-data. 

 Het verzoek dient ondersteund te worden door een schrijven van de betreffende nationale sportbond of culturele organisatie, met vermelding van de datum of data van het sportevenement waarvoor verlof aangevraagd wordt. 

 De school neemt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen, die ontstaan door de absentie bij de lessen. De ouders ondertekenen hiervoor een door de school opgestelde verklaring.

 De maximale omvang van het verlof wordt gesteld op tien dagen per schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld).

3. Vakantieverlof.

U kunt toestemming krijgen voor vakantieverlof als u aan kunt tonen met een officiële brief van uw werkgever dat uw werk het niet toelaat,  dat u vakantiedagen kunt opnemen tijdens de schoolvakanties.
Veel ouders zijn hun eigen werkgever. Een schriftelijk verzoek voor vakantieverlof is dus 'makkelijk' aan te vragen. De school verwacht dat u daar eerlijk mee omgaat. De vakantie waar u verlof voor aanvraagt is in dit geval de enige vakantie in het jaar die  u hebt. Het verlof wordt alleen toegekend, indien u absoluut geen mogelijkheden  binnen de reguliere vakanties van een schooljaar hebt, omdat u dan werkt.
Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat de wet het niet toestaat  in de eerste twee weken van het schooljaar vakantieverlof te verlenen. 
Aan kinderen, die buiten de schoolvakanties verlof genieten, wordt geen huiswerk gegeven. Voor problemen of leerachterstanden, die ontstaan door een dergelijk verlof, neemt de school geen verantwoordelijkheid.

4. Verlofaanvragen voor de vrijdagen voor aanvang schoolvakanties.

Uitdrukkelijk dienen we te vermelden dat ook verlofaanvragen voor vrijdagen voor aanvang van een schoolvakantie in principe niet meer gehonoreerd worden. Ook dit zijn verplichte schooldagen! Redenen als "de file voor blijven" of  "och, de kinderen leren op die dag toch niets" gelden niet. Wij vinden als school VIEREN ook heel belangrijk.
Samen Kerstmis vieren, carnaval, het schooljaar afsluiten enz. We besteden als team en ouders veel aandacht aan de voorbereiding van vieringen. Het geeft warmte en sfeer op onze school en is voor de kinderen heel belangrijk om mee te maken. 

Verlofaanvragen, die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden zullen vanaf heden niet meer worden gehonoreerd. Het behouden van een goede kwaliteit van het onderwijs, is voor ons de reden om tot aanscherping van het verlofbeleid over te gaan.  Wij verwachten op uw begrip en medewerking te mogen rekenen en hopen u voldoende te hebben ingelicht.

Wilt u een formulier downloaden, klik dan op 1 van de onderstaande regels die bij u van toepassing is:

Klik hier voor het formulier om verlof aan te vragen (geen vakantie).
Klik hier voor het formulier om verlof aan te vragen voor vakantie buiten de reguliere vakanties.